Thứ Ba, 23 tháng 5, 2006

6 conflicts we're now facing...
6 nghịch lý ở Việt Nam:1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.

2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.

3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.

4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.

5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.

6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"(Sưu tầm từ blog của một người bạn)

2 nhận xét: